POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA: Izgradnja pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici

Općina Ferdinandovac poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova za izgradnju pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici na čestici 338 k.o. Ferdinandovac prema Glavnom projektu broj : TD 04-05-2018 (od 19. veljače 2018.) koji se nalazi u privitku Poziva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kn (bez PDV-a). 

Poziv

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Glavni projekt 

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2018. godini

Temeljem odredbi ĉlanka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), ĉlanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), ĉlanka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko – križevaĉke županije““ broj 6/13) i ĉlanka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko-križevaĉke županije“ broj 16/15), općinski naĉelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac u 2018. godini

UPUTE

Dokumenti za preuzimanje:

Opširnije...

Izvještaj o provedbi programa/projekta

Poštovani, 

mole se sve udruge s područja Općine Ferdinandovac, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBAVEZNA!

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati: 

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 08.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Opširnije...

Raspisan Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem prenosimo obavijest Koprivničko-križevačke županije da je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisala Javni poziv za isticanje kandidatura  za  jedanaest članova i jedanaest zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15. pa do navršenih 30. godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijedlozi za članove i  zamjenike članova Savjeta podnose se na propisanom obrascu, koji je objavljen kao dio Javnog poziva na internet stranici Županije, www.kckzz.hr  pod naslovom „JAVNI POZIVI I NATJEČAJI“,  a može se preuzeti i u sjedištu Županijske uprave u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove u sobi broj 52/II kat, dok se sve druge informacije mogu dobiti na broj telefona 658-252.

Tekst Javnog poziva kao i pripadajuće gore spomenute obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku  

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-zupanijskog-savjeta-mladih-koprivnicko-krizevacke-zupanije-3/

Rok prijave traje zaključno s 13. listopadom 2017. godine.

Stranica 2 od 6