GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća

Odluke i dokumenti s 25. sjednice Općinskog vijeća

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o osnivanju prava građenja u korist Komunalija d. o. o. Đurđevac

Odluka o božićnom darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac

Odluka o isplati „božićnica“ i prigodnih nagrada u 2016. godini

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program o izmjeni programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2016. godine

Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku Općine Ferdinandovac za davanje ovlasti Županu za potpis Sporazuma s klubom za starije „Mariška“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu

 

 

Odluke i dokumenti s 24. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke županije 

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za period od 2016. do 2019. godine

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca studenog 2016. godine

 

 

Odluke i dokumenti s 23. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC.3. FERDINANDOVAC (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče)“

Odluka o otkupu zemljišta za potrebe izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Ferdinandovac“

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci svibnja, lipnja, rujna i listopada 2016. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za srpanj, kolovoz i rujan 2016. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

 

 

Odluke i dokumenti s 22. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Ferdinandovac 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2016. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o upisu djece u pedagošku 2016/2017. godinu

 

 

Odluke i dokumenti s 21. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta „Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Grada Đurđevca i općina Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete“ za područje Općine Ferdinandovac 

 

Odluke i dokumenti s 20. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu 

Godišnji provedbeni plan unapređenja iz područja zaštite od požara u 2016. godini na području Općine Ferdinandovac

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesec travanj 2016. godine

Zaključak o odbijanju davanja suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka i travnja 2016. godine

Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Ferdinandovac za period od 2016. do 2018. godine

 

 

Odluke i dokumenti s 19. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za nazočnost i rad na sjednicama općinskih tijela Općine Ferdinandovac

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Ferdinandovac 

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2016. godinu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Ferdinandovac

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program potpora poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2015. godinu 

Zapisnik s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 23. ožujka 2016. godine 

 

 

 

Odluke i dokumenti s 18. sjednice Općinskog vijeća

IZMJENE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA OPĆINE FERDINANDOVAC

Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac za 2015. godinu 

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu

Odluka o obustavi isplate redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Ferdinandovac

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (investicija i kapitalnih pomoći) za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

DUGOROČNI PROVEDBENI PLAN unapređenja zaštite od požara za razdoblje od 2016. do 2021. godine na području Općine Ferdinandovac

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Program o izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2015. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca rujna, listopada i studenoga 2015. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu

 

 

Odluke i dokumenti s 16. sjednice Općinskog vijeća

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godin

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

Odluke i dokumenti s 14. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu

Odluka o produženju propisanog radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Općine Ferdinandovac

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac o prijmu (nove) djece u Dječji vrtić u pedagošku 2015/2016.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o utvrđenim i objavljenim rezultatima izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Brodić i za članove Vijeća Mjesnog obora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče

Zaključak o naplati potraživanja s temelja neplaćene komunalne naknade kod dužnika od kojih je ovrha (putem FINE) na novčanim sredstvima nemoguća

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac 

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPRJEĐENJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA U 2015. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseci ožujka, travnja i svibnja 2015. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac o usvajanju:

a) Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu, b) Financijskog izvješća za 2014. godinu s bilješkama, c) Godišnjeg obračuna Financijskog plana za 2014. godinu s bilješkama, d) Izvješća o radu za 2014. godinu i e) Izvješća o vatrogasnim intervencijama za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

 

 

Odluke i dokumenti s 12. sjednice Općinskog vijeća

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 

PROGRAM o izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

PLAN javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini 

PROGRAM javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini 

PROGRAM javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini 

PROGRAM javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini 

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2014. godinu

PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 

PLAN o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

PROGRAM o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini 

PROGRAM o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2015. godini

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2014. GODINU

  

Odluke i dokumenti s 11. sjednice Općinskog vijeća 

ODLUKA O izmjenama Odluke o plaći i drugim radnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

PRORAČUN Općine Ferdinandovac za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu

ODLUKA izmjenama Odluke o plaći i drugim radnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Ferdinandovac

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja za izvođenje radova na modernizaciji – asfaltiranju dijela nerazvrstane ceste na području Općine Ferdinandovac (spojna cesta Laz od kućnog broja 45 – izlaz na LC 25114)

RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2014. godine 

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za 2015. godinu i projekciju za 2016. i 2017. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za mjesece srpanj, kolovoz, rujan i listopad 2014. godine

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca rujna i listopada 2014. godine

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac

ZAPISNIK s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac održane 11. prosinca 2014. godine

 

Odluke i dokumenti s 10. sjednice Općinskog vijeća

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg obračuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2013. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza 2014. godine

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac

SMJERNICE za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini

RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE 

ODLUKA o usklađenoj Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća

ODLUKA o usklađenom Planu zaštite i spašavanja Općine Ferdinandovac

ODLUKA o usklađenom Planu civilne zaštite Općine Ferdinandovac 

ODLUKA o pokretanju ovršnih postupaka radi namirenja potraživanja s temelja neplaćene komunalne naknade

ODLUKA o otpisu potraživanja 

ODLUKA o asfaltiranju dijela Ulice Laz 

ANALIZA STANJA Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini

 

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac 

RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Ferdinandovac

ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Ferdinandovac 

ODLUKA izmjeni i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Ferdinandovac 

ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Ferdinandovac

ODLUKA O DONOŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE FERDINANDOVAC

STATUT OPĆINE FERDINANDOVAC

OV RJEŠENJA

Prostorni plan izmjene

OV - PROGRAM UTROŠ. SRED. ŠUM. DOPR. 2012.

OV - PROGRAM - PREDŠKOL. ODGOJ 2012.

OV - ODL. SOC. SKRB. 20. SJ.

OV - PLAN GRADNJE VOD. GRAĐ. 2012. - 20. SJ.

OV - PLAN. SOC. SKRB - 2012. - 20. SJ.

OV - PROG. ODR. KOM. INFR. 2012. - 20. SJ.

OV - PROGRAM - ŠPORT 2012. - 20. SJ.

OV - ODL. PRIKLJUČ. JAV. VODOOPSKRB. 20. SJ

OV - ODL. O IZVRŠ.PRORAČ. 2012. - 19. SJ

PRORAČUN 2012. - objava

Zahtjevi za legalizaciju

ON - IZVJEŠĆE PLAN GOSPODAR.OTPADOM 2011.

JUO - ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH

ODLUKA O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

USTROJSTVO JUO

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac

ZIS - PLAN ZAŠT. I SPAŠAVANJA OF

JUO - poslovnik Općinskog vijeća

JUO - PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

RJEŠ.- ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK

RJEŠ - PREDSJEDNIK I POTPRED. OV

ODLUKA O ISPLATI RODILJNIH NAKNADA