https://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-pred%C5%A1kolskom-odgoju-i-obrazovanju

 

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html