Obrazac 1B - prijava za Mjeru 4.2.- poboljšanje kvalitete stanovanja

Obrazac 2B - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 3B - Izjava suvlasnika

Obrazac 4B - Izjava o prvoj i jedinoj nekretnini za stanovanje

Obrazac 5B - Izjava o predaji zadužnice

Obrazac 6B - Izjava o promjeni prebivališta