Uncategorised

Obrasci Mjera 4.2. - poboljšanje kvalitete stanovanja

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Obrazac 1B - prijava za Mjeru 4.2.- poboljšanje kvalitete stanovanja

Obrazac 2B - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 3B - Izjava suvlasnika

Obrazac 4B - Izjava o prvoj i jedinoj nekretnini za stanovanje

Obrazac 5B - Izjava o predaji zadužnice

Obrazac 6B - Izjava o promjeni prebivališta

Obrasci Mjera 4.1. - kupnja stambenog objekta

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Obrazac 1A - prijava za Mjeru 4.1. - kupnja stambenog objekta

Obrazac 2A - Izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 3A -Izjava suvlasnika

Obrazac 4A - Izjava o prvoj i jedinioj nekretnini za stanovanje

Obrazac 5A - Izjava o predaji zadužnice

Obrazac 6A - Izjava o promjeni prebivališta

Zakoni i ostali propisi iz djelokruga rada Općine Ferdinandovac

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Pročišćeni tekstovi:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  https://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi

Zakon o proračunu (NN 144/21) https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) https://www.zakon.hr/z/290/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) https://www.zakon.hr/z/2848/Zakon-o-gospodarenju-otpadom

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) - https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU (NN 75/21)

https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1415.html

Svi zakoni i propisi te izmjene istih službeno se objavljuju u „Narodnim novinama“ - https://narodne-novine.nn.hr/

Opći akti Općine Ferdinandovac objavljuju se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ - https://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/

Župan Darko Koren sa suradnicima na radnom sastanku u Općini Ferdinandovac

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

20210914 134155U utorak, 14.rujna 2021. u Ferdinandovcu je održan radni sastanak na kojem su ispred Županije prisustvovali župan Darko Koren, njegov zamjenik Ratimir Ljubić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek, te Dragutin Guzalić, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ispred Općine Ferdinandovac osim načelnika Vjekoslava Maletića sastanku su prisustvovali i predsjednik Općinskog vijeća Branko Patačko, ravnatelj OŠ Ferdinandovac Miroslav Fuček, te načelnik Policijske postaje Đurđevac Marijan Slaviček.

Glavna tema sastanka bilo je nalaženje cjelovitog rješenja povećanja sigurnosti djece u prometu, prvenstveno učenika OŠ Ferdinandovac. U planu je postavljanje uspornika prometa na prilazima školi koji bi trebali biti postavljeni još ove godine, dok se za iduću godinu planira proširenje parkirališta ispred škole čime bi se riješio „prometni nered“ koji se trenutno događa, pogotovo prije i nakon nastave.

Nakon sastanka uslijedio je obilazak novouređene ulice Lepa Greda koja je dobila oko 1,3 kilometra novog asfaltnog sloja koji je sa 80% financirala Županijska uprava za ceste, dok je ostatak osigurala Općina Ferdinandovac.