GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

CIVILNA ZAŠTITA

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Procjena rizika od velikih nesreća - Općina Ferdinandovac

Odluka o donošenja Plana djelovanja CZ 2022

Plan djelovanja CZ Općine Ferdinandovac

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2022

Plan razvoja sustava cililne zaštite za 2022.


Ananaliza stanja sustava civilne zaštite za 2021.

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac 2021

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. - 2023. na području Općine Ferdinandovac

Plan djelovanja CZ Općine Ferdinandovac 2019

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Ferdinandovac i njihovih zamjenika 2018

Plan zaštite od požara Općine Ferdinandovac 2018.

Procjena ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac -2018.

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu ferdinandovac -2018.

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Općine Ferdinandovac

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ferdinandovac

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara Općine Ferdinandovac

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Ferdinandovac