GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluke i dokumenti općinskog načelnika

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2024.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2023. O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027.

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća za 2023 godini o provedbi Provedbenog plana

Prilog 1 Godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog plana Općine Ferdinandovac

Odluka o sufinanciranju sterilizacije pasa u 2024. godini

Odluka o financiranju mikročipiranja pasa u 2024. godini

Zaključak o donošenju plana i programa DDD

Program DDD mjera Ferdinandovac 2024.

III. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Ferdinandovac

II. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Ferdinandovac

I. Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Ferdinandovac

Izmjene Pravilnika o radu JUO 2023.

Odluka o osnovici plaće JUO 2023.

Odluka o osnovici plaće JUO 2022.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac 2021.

Izvješće o radu načelnika za prvo polugodište 2023.

Izvješće o radu načelnika za drugo polugodište 2022.

Izvješće o radu načelnika za prvo polugodište 2022.

Odluka o produženju radnog vremena ugostitelja 2023.

Odluka o korištenju vozila u vlasništvu Općine Ferdinandovac

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2022.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2022.

Prilog 1 Godišnjem izvješću o provedbi Provedbenog plana Općine Ferdinandovac 2022.

Analiza upravljanja i korištenja nogometnog igrališta

Pravilnik o radu JUO Općine Ferdinandovac

Odluka o privremenom produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE FERDINANDOVAC - razdoblje 1.1-30.06.2022.

Prilog 1 Polugodišnjem izvješću o provedbi Provedbenog plana Općine Ferdinandovac - razdoblje 1.1-30.06.2022.

Odluka o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Općine Ferdinandovac

Zaključak Program provođenja i Provedbeni plan obvezne dezinfekcije, dezinsekcije -Općina Ferdinandovac 2022.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.1-30.06.2021.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1.7-31.12.2020.

Provedbeni program Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2021-2025

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Pravilnik o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2021.

Godišnji plan javnih natječaja i javnih poziva za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti organizacija i udruga civilnog društva iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

- GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2019. GODINU

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara 2018.

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2018. GODINU

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu u JUO Općine Ferdinandovac

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC U 2017. GODINI

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu

Godišnji plan javnih natječaja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Ferdinandovac

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC U 2016. GODINI

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ferdinandovac

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JEDNOKRATNIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA I UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda za energetski pregled javne rasvjete

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Svlačionice Nogometnog kluba

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2015. godinu 

Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka odabiranja i izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Općini Ferdinandovac

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnog odbora Brodić i Mjesnog odbora Lukin Mekiš, Pavljanci i Trepče na području Općine Ferdinandovac

ODLUKA o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnim mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2015. godini na području Općine Ferdinandovac

RJEŠENJE o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2015. godinu

RJEŠENJE o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Ferdinandovac

ODLUKA o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2014/2015. godinu

USVOJENA LISTA REDA PRVENSTVA ZA IZBOR STUDENATA KORISNIKA STIPENDIJE OPĆINE FERDINANDOVAC ZA AKADEMSKU 2014/2015. GODINU

NABAVA BAGATELNE JAVNE NABAVE - Modernizacija – asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste na području Općine Ferdinandovac (spojna cesta Laz od kućnog broja 45 – izlaz na LC 25114) 

ODLUKA o početku postupka bagatelne nabave 

ODLUKA o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2014. godinu

PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac

ODLUKA o deficitarnim strukama na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

ODLUKA o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Ferdinandovac u 2013. godini

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja. do 31. prosinca 2013. godine

IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka prikupljanja ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ODLUKA o objavi provedbe prikupljanja ponuda za izvršenje poslova komunalne djelatnosti prema Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2014. godini iz djelokruga poslova Vlastitog komunalnog pogona Općine Ferdinandovac

ODLUKA plan nabave za 2014.

ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija

RJEŠENJE o raspoređivanju tekućih donacija Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu