Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijskog broja nabave 09/18)

Temeljem članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članaka 9., 10. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) te provedenog prethodnog savjetovanja u otvorenom postupku javne nabave radova za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijskog broja nabave 09/18, Stručno povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave objavljuje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Općina Ferdinandovac temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i temeljem članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) objavljuje dokumentaciju za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C.3. Ferdinandovac (odvojak dijela ulice Krajnica i dijela ulice Trepče), evidencijski broj javne nabave: 09/18. Prethodno savjetovanje traje od 19.04.2018. do 25.04.2018.  Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koje su objavljeni.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ferdinandovac u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) jer je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

PRO-MAL, Obrt za promidžbu, reklamu i ispitivanje tržišta, vl. Vjekoslav Maletić, Ferdinandovac, Tolnica 14

RED CARPET j.d.o.o., Đure Basaričeka 19, Đurđevac, OIB: 06102209848

Izjave:

Vjekoslav Maletić
Branko Patačko

Ažurirani popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ferdinandovac u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) jer je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

RED CARPET j.d.o.o., Đure Basaričeka 19, Đurđevac, OIB: 06102209848.

Izjava načelnika - ažurirana

Izjava zamjenika načelnika.

Javna nabava

 

Sukladno članku 13. stavku 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13. i 143/13) daje se slijedeća

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi

Predstavnici naručitelja:

1. Branko Kolar, općinski načelnik Općine Ferdinandovac
2. Vjekoslav Jendrašic, zamjenik općinskog načelnika Općine Ferdinandovac i s njima povezane osobe u smislu članka 13. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) nisu u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi.

Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj Općina Ferdinandovac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Izjave:
- Branko Kolar 
- Vjekoslav Jendrašic 

 

 

2019. 

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2019. - tablica

 

 

2018.

Plan nabave Općine Ferdinandovac za 2018.

Plan nabave-2018-tablica

Plan nabave-2018-nova tablica - izmjene

Plan nabave-2018-tablica - 2. izmjene

 

 

2017.

Plan nabave 2017. - tablica

Odluka Plan nabave 2017.

 

 

2016.

Plan nabave 2016. - tablica

Odluka Plan nabave 2016.

 

 

2015.

Plan nabave 2015. - tablica

Odluka Plan nabave 2015.

Plan nabave DV

Plan nabave DV - tablica

 

2014.

Plan nabave 2014. - tablica

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPDINE FERDINANDOVAC ZA 2014. GODINU

Odluka Plan nabave 2014.

 

2013.

Javna nabava asfaltiranje

Javna nabava krovište

Plan nabave 2013

Plan nabave Dječjeg vrtića

 

2012.

Plan nabave

Plan nabave - tablica

Plan nabave - dječji vrtić

Plan nabave - dječli vrtić - tablica

Odluka Javna nabava

 

2011.

Plan nabave 2011.