GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Zakoni i ostali propisi iz djelokruga rada Općine Ferdinandovac

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Pročišćeni tekstovi:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  https://www.zakon.hr/z/259/Zakon-o-slu%C5%BEbenicima-i-namje%C5%A1tenicima-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-samoupravi

Zakon o proračunu (NN 144/21) https://www.zakon.hr/z/283/Zakon-o-prora%C4%8Dunu

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) https://www.zakon.hr/z/290/Zakon-o-pla%C4%87ama-u-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-%28regionalnoj%29-samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  https://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) https://www.zakon.hr/z/65/Zakon-o-op%C4%87em-upravnom-postupku

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) https://www.zakon.hr/z/2848/Zakon-o-gospodarenju-otpadom

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) - https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU (NN 75/21)

https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1415.html

Svi zakoni i propisi te izmjene istih službeno se objavljuju u „Narodnim novinama“ - https://narodne-novine.nn.hr/

Opći akti Općine Ferdinandovac objavljuju se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ - https://kckzz.hr/uprava/sluzbeni-glasnik/