GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Općinski načelnik Općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić potpisao je sa FZOEZ ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Orl“ na sufinanciranje iz EU Kohezijskog fonda.

Projektna dokumentacija potrebna za sanaciju odlagališta podrazumijeva cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na EU financiranje koja mora sadržavati provođenje istražnih radova, elaborat zaštite okoliša, idejni projekt sanacije, glavni projekt sanacije odlagališta sa troškovnikom, proširena projektna prijava (aplikacija) za prijavu projekta, te dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova, pružanje usluga nadzora i usluga tehničke pomoći pri upravljanju projektom i savjetovanje u odnosima s javnošću.

Procijenjena vrijednost izrade kompletne projektne dokumentacije je 423.750,00 kn koja će biti financirana od strane FZOEU u 100%-tnom iznosu.

U slučaju uspješne prijave projekta i odobrenja sredstava za samu sanaciju, učešće EU Kohezijskog fonda bilo bi 85%, učešće FZOEU 10% i Općine Ferdinandovac 5%.

Općina je dužna do kraja 2018. pripremiti projektnu dokumentaciju i prijaviti projekt sanacije, a u slučaju odobrenja sredstava radovi na samoj sanaciji mogli bi započeti u 2019.g čime bi bio riješen jedan od najvećih problema u Općini Ferdinandovac.