GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Bagatelna javna nabava - Modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014, općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je

ODLUKU o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

I.
Predmet nabave: Modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

II.

Podaci o javnom naručitelju i odgovorna osoba naručitelja: Općina Ferdinandovac, OIB: 49223263989, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, odgovorna osoba Branko Kolar, prof. općinski načelnik.

III.

Procijenjena vrijednost nabave, planirana sredstava u Proračunu: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 110.000,00 kuna s PDV-om. Sredstva su planirana u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2015. godinu u iznosu od 40.000,00 kuna i sredstva iz Odluke o dodjeli kapitalne pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 70.000,00 kuna. Bagatelna nabava je planirana u Planu nabave za 2015. godinu.

IV.

Podaci o ponuditeljima za upućivanje poziva na dostavu ponude: Poziv na dostavu ponude uputiti će se trojici gospodarskih subjekata i to:
1. ''ELEKTROIVIĆ'' elektroinstalaterski obrt vl. Petar Ivić, Kralja Tomislava 2, Đulovac.
2. ''ELKOM'' elektroinstalaterski obrt vl. Goran Trupković, Ljudevita Gaja 29, Sirač.
3. ''ELMO'' d. o. o. Ignjatička 10, Grubišno polje.

V.

Osobe koje provode postupak: Postupak javne nabave bagatelne vrijednosti provode ovlašteni predstavnici naručitelja, koje će imenovati odgovorna osoba naručitelja posebnim internim aktom.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a temelj je donesena Odluka o dodjeli kapitalne pomoći Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa: 363-01/15-01/97, Urbroj: 531-3-1-1-1-15-1
od 5. lipnja 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 022-05/15-03/70
URBROJ: 2137/15-15-1
Ferdinandovac, 10. kolovoza 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.

DOSTAVITI:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac,
2. Općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
3. Na oglasnu ploču Općine Ferdinandovac i www.ferdinandovac.hr
4. Pismohrana.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja Općine Ferdinandovac u postupcima bagatelne nabave za 2015. godinu

Dokumentacija