GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

– pročelnica/ik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršiteljica/izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u ovom natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravnog, upravnog ili ekonomskog smjera i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
- organizacijske sposobnosti,
- komunikacijske vještine,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.

Na radno mjesto pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik upravne ili ekonomske struke i najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima uz uvjet da ispunjava ostale uvjete za imenovanje te ukoliko se na Natječaj ne javi osoba koja ispunjava gore traženi i propisani stručni uvjet stupnja obrazovanja.

Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natjecati se mogu i osobe s propisanim potrebnim radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima a koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Natjecati se mogu osobe oba spola.

Na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14) stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku odnosno višu stručnu spremu.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoji zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će samo kandidat koji bude izabran nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Za kandidate prijavljene na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatrat će se da je povukao Prijavu na Natječaj.

Na web-stranici Općine Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr ) naveden je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
a) Životopis (vlastoručno potpisan),
b) dokaz o državljanstvu (preslika Osobne iskaznice ili Domovnice),
c) dokaz o stručnoj spremi (preslika Diplome/Svjedodžbe),
d) presliku dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da se radi ili se radilo na odgovarajućim poslovima, s opisom posla i u kojem vremenskom razdoblju i slično, za cijeli period koji je naveden kao uvjet u Natječaju),
e) elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO),
f) dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku),
g) uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave Natječaja),
h) vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (obrazac Izjave nalazi se na web-stranici Općine Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr ),
i) dokaz o poznavanju rada na računalu Preslika Svjedodžbe/Potvrde ili Izjava).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se Prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu Prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj i njezina se Prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu Prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, dostavit će se pisana obavijest o tome.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u Prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz Prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na Natječaj u roku od 8 dana od objave Natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose na adresu: Općina Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, s obveznom naznakom: „Za Natječaj za prijam u službu – imenovanje pročelnice/ika“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

OPĆINA FERDINANDOVAC