GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. srpnja 2016. donio je

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

1. U Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Ferdinandovac imenuju se:
- Petar Benko, dipl. iur. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac,
- Nadica Kolar, dipl. inf. voditeljica Službe općih, upravnih i financijsko-računovodstvenih poslova u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac,
- Jasna Klasan, dipl. iur. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski.

2. Povjerenstvo za provedbu Natječaja obavlja sljedeće poslove:
- utvrđuje koje su prijave na Natječaj pravodobne i potpune,
- utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane
Natječajem,
- kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
- provodi postupak provjere znanja i sposobnosti,
- podnosi Izvješće o provedenom postupku, uz koje prilaže Rang-listu kandidata, s obzirom na
rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti.

3. Ovo Rješenje objavit će se na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i web stranici www.ferdinandovac.hr .

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.