GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac KLASA: 604-02/09-01/02, URBROJ: 2137/15-09-1 od 22. listopada 2009.godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu
I.
Studentske stipendije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu.
Gornja granica starosti stipendiranih studenata je 25 godina.
II.
Visina pojedinačne svote studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno tako da je ukupna svota stipendije po studentu 6.000,00 kuna.
Studentske stipendije dodijelit će se desetorici (10) studenata s kojima će se zaključiti ugovor o stipendiranju.
Prednost kod odabira kandidata po natječaju imaju redovni te studenti deficitarnih struka s područje Općine Ferdinandovac.

III.
Za dodjelu stipendija mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište na području Općine Ferdinandovac,
- da imaju status redovnog ili izvanrednog studenta prve ili više godine studija.
IV.
Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
1. a) Svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika).
b) Potvrdu o položenim ispitima Državne mature.
c) Svjedodžbu o završnom radu srednje škole (preslika) za studente prve godine studija, uz predočenje izvornika, a za studente viših godina studija prijepis ocjena studija ili presliku Indeksa uz njegovo predočenje.
2. Potvrdu o upisu na preddiplomski odnosno diplomski ili integrirani studij u akademskoj 2012/2013. godini s naznakom smjera i studijske grupe.
3. Domovnicu (preslika).
4. Osobnu iskaznicu (preslika).
5. Pisanu izjavu o broju članova domaćinstva.
6. Potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za prethodna tri mjeseca ove godine, a za poljoprivrednike potvrdu Porezne uprave te za umirovljenike potvrdu nadležnog tijela.
7. Priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s državnih natjecanja srednjih škola za studente prve godine studija te priznanja, pohvale i preporuke sveučilišta, fakulteta ili visoke škole.
8. pisanu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije ili studentskog kredita po nekoj drugoj osnovi ili kod drugog davatelja studentske stipendije ili kredita.

V.
U slučaju prijave većeg broja kandidata u dodjeli studentskih stipendija prednost imaju studenti viših godina studija i boljeg prosjeka ocjena u prethodnom obrazovanju.
VI.
Natječaj je otvoren do 31. listopada 2012. godine.
VII.
Obrazac prijave za sudjelovanje na natječaju može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac svaki radni dan tijekom radnog vremena.
Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Ferdinandovac,
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 28.
Prijave bez svih navedenih dokumenata kao i one prispjele nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.
Za sve dodatne informacije obratite se na telefone: 048/817-011 ili 048/817-013.

KLASA: 604-02/12-03/82
URBROJ: 2137/15-12-1
Ferdinandovac, 12. listopada 2012.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Branko Kolar, prof.

DOSTAVITI:
1. Objava Natječaja u „Podravskom listu" Koprivnica, Koprivnica, Florijanski trg 15/I,
2. Na web stranicu: www.ferdinandovac.hr,
3. Na Oglasnu ploču Općine Ferdinandovac,
4. Općinski načelnik Općine Ferdinandovac,
5. Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac, Odsjek za opće, upravne i financijsko- računovodstvene poslove,
6. Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac, pročelnik,
7. Pismohrana.