GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 08.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Ferdinandovac, SBR – 2.6000 ES,

na katastarskim česticama k.č.br. 1079/1, 1079/2 1071, 963, 263, 264, 265, 338, 380, 627, 436/1, 533, 185/3, 184, 87/1, 439, 438/1, 184, 1226/1, 8, 114, 1499, 5/1, 6 k.o. Ferdinandovac, naselje Ferdinandovac.

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  1. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.