GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 133. Zakona o cestama (''Narodne Novine'' broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92714) i članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj: 5/15), Općina Ferdinandovac objavljuje

JAVNI POZIV 

            Ovim pozivom Općina Ferdinandovac kao vlasnik nerazvrstanih   cesta (javno dobro u općoj uporabi) na području Općine Ferdinandovac, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu i to: 

-        N C 7. Dio ulice Trepče od kbr. 70 do kbr. 85 i od kbr.62 do kbr. 72, koju čine

dijelovi  čestica katastarski broj 80, 81, 99,  100, 102, 105, 109/1, 76/3  k. o. Lepa Greda i dijelovi susjednih katastarskih čestica koje ulaze u pojas te ceste (u naravi je to dio makadamske ceste).

-        N C 19. Ulica Matije Gupca (od spoja na  Lokalnu cestu broj 26116), koju čini

cijela čestica katastarski broj 533 i dio 1583/25 k. o. Ferdinandovac i dijelovi susjednih katastarskih čestica koje ulaze u pojas te ceste (u naravi je to dio asfaltirane i dio  makadamske ceste)

-        N C 22. Ulica Laz ( od spoja na Lokalnu cestu broj 26114 do spoja na Lokalnu

cestu broj 26116) koju čine katastarske čestice broj 1683, 2827,1779, 2051 k. o. Ferdinandovac i dijelovi susjednih katastarskih čestica koje ulaze u pojas te ceste (u naravi je to dio asfaltirane i dio  makadamske ceste)

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat predmetnih nerazvrstanih cesta izradit će Milan Mirčetić dipl. ing. geod., Ured ovlaštenog inženjera geodezije, V. Nazora 8. Ludbreg.

            Općina Ferdinandovac će uz pomoć ovlaštenog inženjera geodezije obilježiti granice zemljišta na kojem su izvedene ceste i to na način koji osigurava da lomne točke granica zemljišta budu stabilizirane i obilježene.

            Obilježavanje granica zemljišta izvršit će se 18. srpnja 2018. godine, a uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta te eventualna pojašnjenja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac od 18. do 25. srpnja 2018. godine u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

OPĆINSKI  NAČELNIK: Vjekoslav Maletić