GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13) Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 7. sjednici održanoj 20 ožujka 2014. donijelo je

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ferdinandovac

 

I.
Raspisuje se javni natječaj, za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Ferdinandovac i to:
k.č.br. 1111/2, SJENOKOŠA U GLOGU, ukupne površine 210 čhv upisane u zk.ul.br.888 k.o. 309303, FERDINANDOVAC, koja čestica odgovara čkbr.1667/2 GLOG KUĆA I DV sa 757 m² upisana u Posjedovnom listu broj 1772 k.o. ista po početnoj cijeni od 4.000,00 kuna.

II.
Nekretnina iz točke I. ove Odluke izlaže se prodaji na javnoj dražbi. Sudionici javne dražbe mogu biti sve fizičke i pravne osobe.
Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe moraju predati:
- presliku osobne iskaznice, OIB (fizičke osobe),
- presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenja o obrtu (pravne osobe),
- presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,

III.
Jamčevina u iznosu od 400,00 kuna (10% početne cijene) se uplaćuje u korist proračuna Općine Ferdinandovac, na žiro račun br. HR8924020061811500004 model 68, s pozivom na broj 7706 - OIB.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 15 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora.
Pregled nekretnine koja je predmet ove prodaje može se izvršiti svakog radnog dana do zaključenja ovog natječaja.
Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe kupoprodajni ugovor gube pravo na povrat jamčevine.

IV.
Prva javna dražba održat će se dana 31. ožujka 2014. godine u 1300 sati u prostorijama Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28/ I.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28/I , usmeno ili na telefon 048/817-013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 021-05/14-01/11
URBROJ: 2137/15-14-1
Ferdinandovac, 20. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK:

Vjekoslav Čordašev, prof.