GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

ODLUKU o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

I.
Raspisuje se Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara u Dječjem vrtiću ''Košutica'' Ferdinandovac,
jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja ali ne duže
od 1 (jedne) godine,
radni odnos se zasniva temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada
u trajanju 90 dana.
II.
Pored opće zdravstvene sposobnosti, kandidati za radno mjesto kuharice/kuhara trebaju
ispunjavati slijedeći uvjet:
SSS, kuhar.
IV.
Uz Prijavu kandidati po oglasu trebaju priložiti:

1. Životopis,
2. Svjedodžbu o završenoj srednjoj ugostiteljskoj školi,
3. Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
4. Domovnicu.
V.
Pisane i potpisane prijave na oglas sa traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za radno mjesto kuharice/kuhara (osim Uvjerenja o općoj zdravstvenoj sposobnosti) dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na web stranici HZZ-a „Burza rada", poštom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu:
Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 36.

VI.
Nepravodobno podnesene i nepotpune prijave na Oglas, Upravno vijeće neće uzeti u razmatranje.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/25
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 31. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK:
UPRAVNOG VIJEĆA:

Robert Ščuka, dipl. kateh.