GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 45. i 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donijelo je

ODLUKU o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

I.
U Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu, primaju se djeca:

A. Mješovita jaslička skupina:

1. Noa Jalžabetić, rođ. 1. kolovoza 2012. Ferdinandovac, Dravska ulica 52,
2. Goran Kutičić, rođ. 1. rujna 2011. (Đurđevac) Ferdinandovac, Trg slobode 14,
3. Jure Bregovec, rođ. 6. veljače 2014. Ferdinandovac, Ulica Petra Preradovića 44,
4. Dorotea Lenardić, rođ. 4. lipnja 2012. Ferdinandovac, Ulica Krajnica 123,
5. Stela Turbelija, rođ. 28. veljače 2012. Ferdinandovac, Trg slobode 27.

B. Mješovita vrtička skupina:

1. Viktor Turbelija, rođ. 4. lipnja 2009. Ferdinandovac, Ulica Petra Preradovića 78,
2. Marija Kutičić, rođ. 25. rujna 2009. (Đurđevac) Ferdinandovac, Trg slobode 14 .

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/15-01/14
URBROJ: 2137/15-68-15-1
Ferdinandovac, 30. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK:
UPRAVNOG VIJEĆA:

Robert Ščuka, dipl. kateh.