GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Odluka o visini participacije roditelja u cijeni usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 20014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donijelo je

ODLUKU o visini participacije roditelja u cijeni usluga Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

I.
Cijena usluge Dječjeg vrtića KOŠUTICA utvrđuje se:

1. za izostanak djeteta zbog bolesti i za slučaj najavljenog izostanka uz liječničku potvrdu ne manje od 5
radnih dana.........................................................................................umanjenje za 10,00 kuna po danu izostanka,
2. za djecu koja su udomljena (privremeno borave) na području Općine Ferdinandovac:
a) 1.500,00 kuna mjesečno po djetetu (ekonomska cijena),
b) 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu ako su dvoje ili više djece polaznici (2/3 ekonomske cijene).

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac i internetskoj stranici www.ferdinandovac.hr .

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/15-01/15
URBROJ: 2137/15-68-15-1
Ferdinandovac, 30. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK:
UPRAVNOG VIJEĆA:

Robert Ščuka, dipl. kateh.