GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Zaključci i Odluke s 8. sjednice UV Dječjeg vrtića KOŠUTICA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

Z A K LJ U Č A K o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac za pedagošku 2013/2014. godinu

I.
Usvaja se Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2013/2014. godinu KLASA: 601-02/14-01/17, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 10. srpnja 2014. godine.

II.
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2013/2014. godinu nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac.

 

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju Prijedloga Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

I.
Utvrđuje se Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 31. srpnja 2014.

II.
Utvrđeni Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac upućuje se Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac na davanje prethodne suglasnosti.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac.

 

O D L U K U o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2014/2015. godinu

I.
U pedagošku 2014/2015. godinu u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac upisuju se djeca:

MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA

1. Dora Grahovac rođ. 27. svibnja 2011. 7. Zoran Duh rođ. 12. siječnja 2012.
2. David Munjeković rođ. 29. srpnja 2011. 8. Petra Tomašek rođ. 1. ožujka 2012.
3. Kaja Ščuka rođ. 4. kolovoza 2011. 9. Luka Širec rođ. 23. lipnja 2012.
4. Laura Goll rođ. 23. kolovoza 2011. 10. Rok Fuček rođ. 12. kolovoza 2012.
5. Beatris Čokić rođ. 22. listopada 2011. 11. Fran Aleksa rođ. 7. rujna 2012.
6. Martina Oršuš rođ. 17. studenoga 2011. 12. Zora Singer rođ. 24. srpnja 2013.

MJEŠOVITA VRTIČKA SKUPINA

1. Laura Liščak rođ. 24. lipnja 2008. 12. Luka Ščuka, rođ. 21. prosinca 2009.
2. David Ivšak rođ. 3. rujna 2008. 13. Fabijan Ščuka rođ. 27. prosinca 2009.
3. Ema Kudumija rođ. 24. studenoga 2008. 14. Magdalena Kovačev, rođ. 23. siječnja 2010.
4. Leo Mikulek rođ. 26. prosinca 2008. 15. Domagoj Bevanda rođ. 30. travnja 2010.
5. Franka Ivšak rođ. 30. siječnja 2009. 16. Patrik Patačko rođ. 14. svibnja 2010.
6. Mirela Zeljar rođ. 26. veljače 2009. 17. Milorad Duh, rođ. 17. srpnja 2010.
7. Karolina Oršuš rođ. 3. ožujka 2009. 18. Hrvoje Nađ rođ. 30. kolovoza 2010.
8. Lucija Ščuka rođ. 24. svibnja 2009. 19. Karlo Turbelija rođ. 21. rujna 2010.
9. Ivano Aleksa rođ. 31. svibnja 2009. 20. Lovro Radojica rođ. 5. listopada 2010.
10. Viktor Turbelija rođ. 4. lipnja 2009. 21. Leon Penezić rođ. 8. listopada 2010.
11. Ana Širec rođ. 6. srpnja 2009. 22.David Šemovčan rođ. 4. studenoga 2010.

II.
Ova Odluka objavit će se na Oglasnim pločama Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac i internetskoj stranici Općine Ferdinandovac.

 

O D L U K U o izboru ravnateljice Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac

I.

Na Javni natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) objavljenom u ''Večernjem listu'' Zagreb, 11. lipnja 2014. izabire se
Nevenka Kovačić iz Kloštra Podravskog, Budančevice, Budrovačka ulica 6/B.

II.
Predlaže se Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac da izabranu Nevenku Kovačić imenuje ravnateljicom Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac.
Ravnateljica/ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine (članak 39. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac).

III.
Ova Odluka objavit će se na Oglasnim ploči Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac i internetskoj stranici Općine Ferdinandovac.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA KOŠUTICA FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/21, 22, 23. i 24
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 31. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK:
UPRAVNOG VIJEĆA:

Robert Ščuka, dipl. kateh.