GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac

Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac raspisuje

NATJEČAJ za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac

I.

Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac:
-jedan izvršitelj s nepunim radnim vremenom: 12 sati tjedno.

II.
Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za:
-odgojitelja sukladno članku 24. stavku 4. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
-ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

III.
Uz Prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice),
3. izjavu o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
5. životopis.
IV.
Izabrani kandidat po natječaju imenuje se za ravnatelja Dječjeg vrtića s mandatom u trajanju 4 godine.
V.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Večernjem listu" regionalno izdanje Bjelovar-Koprivnica.
Pisane i potpisane prijave s navedenom dokumentacijom (Točka III), u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić „Košutica" Ferdinandovac, Trg slobode 36,
48356 Ferdinandovac s naznakom „ZA NATJEČAJ – ne otvarati".
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA „KOŠUTICA" FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/15
URBROJ: 2137-68-14-1
Ferdinandovac, 5. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK:
Robert Ščuka, dipl. kateh.