GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Održana tribina Općine Ferdinandovac o odvajanju otpada

Dana 27. lipnja 2022. godine održana je javna tribina u Društvenom domu Ferdinandovac za korisnike javne usluge.  Predavanje na tribini izvršila je Helena Smrček, mag.iur. , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac. Tema tribine bila je odgovorno postupanje korisnika javne usluge s otpadom s  naglaskom na odvajanje komunalnog otpada. Javnoj tribini odazvali su se korisnici javne usluge, predstavnici udruga s područja Općine Ferdinandovac, zaposlenici Općine Ferdinandovac, zaposlenici i djeca Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac i Osnovne škole Ferdinandovac.

Nazočni su upoznati s obvezama sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i općinskom odlukom. Objašnjen je način na koji se predaje otpad davatelju javne usluge. Pozvani su korisnici javne usluge na aktivnije korištenje spremnika za odvojeno prikupljanje plastike i papira na kućnom pragu. Korisnicima su pobrojane sve lokacije zelenih otoka te vrste otpada koje se u njima prikupljaju. Također, korisnici su upozoreni na propisane kazne za neodvajanje otpada.

Kako je u radu mobilno reciklažno dvorište, korisnici javne usluge upoznati su s lokacijom istog kao i terminima rada. Korisnici javne usluge postavljali su pitanja o vrstama i količini reciklažnog otpada koji se može predati na mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na tribini je nazočnima objašnjen način na koji se formira cijena javne usluge s naglaskom da se odvojeno prikupljeni reciklabilni otpad ne naplaćuje korisnicima te da će se svakim odvajanjem istog od miješanog otpada stvoriti mogućnost za manji broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad, a samim time i smanjiti računi za odvoz.

Djeci polaznicima vrtića i osnovne škole postavljana su pitanja na jednostavnim primjerima koji otpad odvojiti u koju kantu, a predstavnicima škole i vrtića kako informirati i poticati djecu da i ona odgovorno postupaju s otpadom te sudjeluju o odvajanju.

Predavanje je završeno obraćanjem općinskog načelnika Općine Ferdinandovac svima prisutnima. Načelnik se zahvalio na dolasku. Pohvalio je izrazitu zainteresiranost i znanje djece glede odvajanja otpada te je pozvao korisnike javne usluge na odgovorno postupanje s otpadom i povećano odvajanje istog.