GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Ažurirani popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Općina Ferdinandovac u sukobu interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Općina Ferdinandovac, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) jer je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

RED CARPET j.d.o.o., Đure Basaričeka 19, Đurđevac, OIB: 06102209848.

Izjava načelnika - ažurirana

Izjava zamjenika načelnika.