GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

sport golTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17, 98/19. i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa