GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

Temeljem odredbi ĉlanka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), ĉlanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), ĉlanka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko – križevaĉke županije““ broj 6/13) i ĉlanka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac (KLASA:   402-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 29. prosinca 2015), općinski naĉelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

UPUTE

Dokumenti za preuzimanje:

- Obrazac opisa projekta / programa

- Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Nacrt ugovora

- Obrazac izjave o partnerstvu

- Obrazac izjave o nekažnjavanju

- Obrazac o ispunjenim obvezama

- Obrazac za procjenu kvalitete prijave