GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Završetak projekta - Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Orl“ u Općini Ferdinandovac

orl logo
Dana 24. svibnja 2022. godine održana je konferencija za medije povodom završetka projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Orl“ u Općini Ferdinandovac. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0007 sklopljen 23. lipnja 2020. godine između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Ferdinandovac. Razdoblje provedbe projekta: od 22. svibnja 2020. do 24. lipnja 2022. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 14.949.062,50 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 14.949.062,50 kn. Od navedenog iznosa 12.706.703,12 kn osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirala Općina Ferdinandovac.

Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Bagerkop-Roberto d.o.o. Novi Marof); Ugovora za pružanje usluga nadzora (Izvršitelj: Hidro Una d.o.o. Zagreb i Vododer d.o.o. Zagreb); Ugovora o uslugama projektantskog nadzora (Izvršitelj: Maxicon d.o.o., Zagreb), Ugovora za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: Heland Consulting d.o.o., Zagreb) i Ugovora za uslugu upravljanja projektom (Izvršitelj: PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb).

sanacija orl 1

Radovi na sanaciji odlagališta završeni su dana 12. ožujka 2022. te je nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 25. travnja 2022. ishođena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/22-01/000005, URBROJ: 2137-05/101-22-0009.

Odlagalište otpada „Orl“ nalazi se na k.č.br. 812 k.o. Ferdinandovac i na njega se odlagao otpad u razdoblju do lipnja 2016. godine. Radovi sanacije odlagalište obuhvaćali su: iskop i premještanje otpada, izvedba temeljnog brtvenog sustava i trajna ugradnja otpada, izvedba završnog prekrivnog sustava, izvedba sustava za otplinjavanje, izvedba sustava prikupljanja i odvodnje oborinskih voda, izvedba interne prometne površine, izvedba ograde i ulaza u prostor odlagališta, izvedba piezometara, krajobrazno uređenje gradilišta. Po završetku sanacije slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno i sanirano odlagalište otpada odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 0,6644 ha).

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Ferdinandovac. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda

Više o fondovima možete pronaći na internet stranici: www.strukturnifondovi.hr

orl lenta