Saziv 19. sjednice Upravnog vijeća

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000. godine,

S A Z I V A M

19. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za ponedjeljak, 20. lipnja 2016. s početkom u 09:00 sati

Opširnije...

Odluka o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

Opširnije...

Odluka o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 45. i 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donijelo je

ODLUKU o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Opširnije...

Zaključci i Odluke s 8. sjednice UV Dječjeg vrtića KOŠUTICA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

Opširnije...

Stranica 3 od 4