Obavijest Dječjeg vrtića „Košutica" Ferdinandovac

Obavještavaju se roditelji s područja Općine Ferdinandovac da će se predbilježbe za upis djece u pedagošku 2014/2015. godinu vršiti u Dječjem vrtiću „Košutica" Ferdinandovac, Trg slobode 36 od 16. do 30. lipnja 2014. svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

U Dječji vrtić se primaju djeca od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu.

Ravnateljica: Nevenka Kovačić

Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

DJEČJI VRTIĆ ''KOŠUTICA''
FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/08
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 6. ožujka 2014.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. i članka 6. stavka 3. Pravilnika o radu KLASA: 601-02/09-01/04, URBROJ: 2137-68/09-1 od 28. travnja 2009, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. donijelo je

O D L U K U o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Opširnije...

Potkategorije

Stranica 3 od 3