Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac

Na temelju članka 15.a, 19. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. sjednici održanoj 4. svibnja 2016. donijelo je

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac

Plan upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu

Na temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/16-01/05, URBROJ: 2137!5-68-16-1 od 4. svibnja 2016), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 18. sjednici 4. svibnja 2016. donijelo je

Plan upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac za pedagošku 2016/2017. godinu

Potkategorije

Stranica 3 od 5