Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

– pročelnica/ik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršiteljica/izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

Opširnije...

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/08. i 61/11.), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donosi

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

1. Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, KLASA: 022-05/16-03/30, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. svibnja 2016. godine, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Burzi rada, dana 5. svibnja 2016. godine.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac, www.ferdinandovac.hr

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.

Javni poziv A-003011

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 404-01/16-01/14; URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 07. ožujka 2016. godine i točke VII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/16) općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni poziv A-003011 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava ili junica poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac

Preuzmite Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2016.

Općina Ferdinandovac poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta, rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

  1. Obrazac opisa projekta PROGRAMA
  2. Obrazac Proračuna
  3. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Nacrt Ugovora
  6. Obrazac opisnog izvještaja projekta
  7. Obrazac financijskog izvještaja projekta
  8. Obrazac izjave o partnerstvu
  9. Obrazac Izjave o nekažnjavanju
  10. Obrazac o ispunjenim obvezama

        PROT POT
        Upute za prijavitelje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Opširnije...

Bagatelna javna nabava - Modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014, općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je

ODLUKU o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Opširnije...

Stranica 18 od 20