Poziv udrugama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa

Mole se sve udruge s područja Općine Ferdinandovac, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2017. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBVEZNA !

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati:

a) Opisni izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u),

b) Financijski izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:

• za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
• za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
• ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
• priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.).

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti u prilogu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Obrazac financijskog izvještaja projekta/programa

Obrazac opisnog izvještaja projekta/programa

Poziv na testiranje i intervju

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 91/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

LISTA KANDIDATA

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 91/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisao je Natječaj za imenovanje Pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelica/telj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71. od 3. kolovoza 2016. godine, te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Preuzmite obrasce IZJAVE

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. srpnja 2016. donio je

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Opširnije...

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

– pročelnica/ik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršiteljica/izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

Opširnije...

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/08. i 61/11.), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donosi

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

1. Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, KLASA: 022-05/16-03/30, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. svibnja 2016. godine, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Burzi rada, dana 5. svibnja 2016. godine.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac, www.ferdinandovac.hr

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.

Stranica 17 od 19