Odluke i dokumenti s 39. sjednice Općinskog vijeća

Analitički pregled potraživanja za otpis

Odluka o otpisu potraživanja

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.

Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa Općine Ferdinandovac za razdoblje od 2020.-2022.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

Proračun Općine Ferdinandovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa građenja komunalne infarastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada 2020.

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2020.

Izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljop. zemlj. u vlasništvu RH u 2020.

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture 2020.

Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće u JUO

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama 2021.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa polj. zemlj. RH u 2021.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2021.

Program potpora u poljoprivredi OF u 2021.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 2021.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2021.Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2021.

Odluke i dokumenti s 38. sjednice Općinskog vijeća

Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za plaćanje usluga Dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave mobilnog reciklažnog dvorišta

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt montažne tribine

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2021.

Poslovnička odluka o zmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Program o izmjeni Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Rješenje o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljop. zemljišta RH

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića za 2021.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o radu Dječjeg vrtića

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o isplati naknade za slučaj smrti roditelja

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnovici plaće zaposlenima u Dječjem vrtićuZaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnovici plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću

Odluke i dokumenti s 37. sjednice Općinskog vijeća

Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Ferdinandovac za 2020.

Polugodišnji izvještaj o Planu prazvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2020.

Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.1. do 30.06.2020.godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 1.1-30.06.2020.

Odluke i dokumenti s 36. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave radova izgradnje dijela nerazvrstane ceste u Ferdinandovcu, naselje Brodić (NC 24.)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-upravljanjev projektom i tehničke pomoći tijekom provedbe projekta Sanacije odlagališta neopasnog otpada „Orl“

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac

Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku godinu 2020-2021.

Odluke i dokumenti s 35. sjednice Općinskog vijeća

Odluka i isplati regresa službenicima i namještenicima

Odluka o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju potrebe u 2020.

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o davanju suglasnosti na isplatu regresa zaposlenicama Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Odluke i dokumenti s 34. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (pdf)

Godišnji izvještaj o utrošku Proračunske zalihe Općine Ferdinandovac u 2019. godini

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (pdf)

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za razdoblje 01.01. do 31. 12.2019. godine

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt II. faze uređenja Društvenog doma Ferdinandovac

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Radovi na II. fazi uređenja Društvenog doma Ferdinandovac

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2019. godinu

Odluka o sufinanciranju poštanskih usluga

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infarastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada na području Općine Ferdinandovac 2020.

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti roditelja

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2020-2021. godinu

Zaključak o prethodnoj suglasnosti na I. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Ferdinandovac u 2019. godini