Odluke i dokumenti s 8. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 2022.

I Izmjene Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2021 godini

II izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2021-2023

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021

II Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2021 godini

II Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture 2021

II Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture 2021

II Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2021 godini

II Izmjene Programa naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada 2021

II Izmjene Programa šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021 godini

II Izmjene programa vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021 godini

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i nezavisnim članovima Općinskog vijeća u 2022.

Odluka o sufinanciranju radova vodovodnog priključka na javne građevine magistralnog vodovoda 2022.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Prijedlog Program utroška vodnog doprinosa 2022.

Program građenja komunalne infrastrukture 2022.

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Program mjera osiguranja primarne zdravstvene zaštite na području OF u 2022.

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba 2022

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od zakupa polj. zemlj. RH u 2022.

Program održavanja komunalne infrastrukture 2022.

Program potpora u turizmu 2022

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada 2022.

Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2022.

Proračun Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Zaključak usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara 2021

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Ananaliza stanja sustava civilne zaštite za 2021.

Godišnji plan davanja koncesija za 2022

Odluka božićnice JUO 2021.

Odluka o privremenoj koncesiji za obavljanje dimnjačarske djelatnosti

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt fotonaponske elekt.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt-Građenje i opremanje vanjskog vježbališta u Ferdinandovcu

Plan razvoja sustava cililne zaštite za 2022.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja OF 2021

Zaključak - suglasnost božićnice Vrtić

Zaključak izvješće o stanju u prostoru

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića za 2022.

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća revizije - komunalna infrastruktura

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2021.

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt sportski park Ferdinandovac

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polug.2021

Proračunska zaliha za prvo polugodište 2021

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.1. do 30.06.2021

Zaključak o davanju suglasnosti načelniku -javna rasvjeta

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 1.1-30.06.2020.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture 2021.

Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture 2021.

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2021. godini

Izmjene Programa naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada 2021.

Izmjene Programa šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Izmjene programa vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Odluka kreditno zaduženje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -obnova Društenog doma -III.faza

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -vrtić

Odluka o raspoređivanju sredstva strankama

Odluka povećanje ulaganja aglomeracija

Program potpora u turizmu u 2021. godini

Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić za ped.god. 2021-2022

Zaključak suglasnost na zapošljavanje radnica u vrtiću