Odluke i dokumenti s 32. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovaco upravljanju i davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave:„Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste NC 22. (Ulica Laz)”, evidencijski broj nabave: JN 10/20

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave:„Sanacija postojećeg asfaltnog kolnika (krpanje mrežastih pukotina i udarnih rupa)”, evidencijski broj nabave: JN 9/20

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Opdine Ferdinandovac za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovacza razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom tijekom 2019. godine na području Općine Ferdinandovac

 

 

Odluke i dokumenti s 31. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji provedbeni plan aktivnosti zaštita od požara u 2020. na području Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - Održavanje i modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude - izrada dokumentacije o nabavi i prijava projekta Sanacija odlagališta otpada ORL

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave - obrezivanje i rušenje drveća na javnim površinama u Ferdinandovcu

Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2019. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru zdrastvenog voditelja

Zaključak o usvajanju Izvješća o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31.12.2019. godine

Odluke i dokumenti s 30. sjednice Općinskog vijeća

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o kupnji poslovnih udjela u Drava Kom d.o.o.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i nezavisnim članovima Općinskog vijeća

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program o izmjeni Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2019. godinu

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgarada na području Općine Ferdinandovac 2020.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u 2020.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Proračun Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2019. godine

Odluke i dokumenti s 23. sjednice Općinskog vijeća

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu

Odluka o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac

Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore na području Općine Ferdinandovac

Odluka o sufinanciranju smještaja u vrtićima izvan Općine Ferdinandovac

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Program o izmjeni programa šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2019.

Program o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Ferdinandovac u 2019. godini

Zaključak - Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Ferdinandovac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Košutica za 2019.

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Košutica

Zaključak o suglasnosti na Odluku o rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku godinu 2019 -2020.

 

Odluke i dokumenti s 22. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt „Obnova Društvenog doma u Ferdinandovcu“

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt „Uređenje mjesnog groblja u Ferdinandovcu“

Odluka o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2019. godinu

Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Ferdinandovac

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Ferdinandovac (1)

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak - osigurana sredstava sufinanciranja Općine Ferdinandovac za aglomeraciju

Zaključak - suglasnost na Odluku o isplati regresa za korištenje godišnjeg odmora zaposlenicama Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac za 2019.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području Postaje granične policije Koprivnica

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području OF u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava od promjene namjene poljop. zemljišta na području OF u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2018.

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava od zakupa poljop.zemljiša u vlasništvu RH u 2018.

Zaključak suglasnost na Plan upisa djece u DV KOŠUTICA za pedagošku 2019-2020. godinu