Odluke i dokumenti s 23. sjednice Općinskog vijeća

Odluka novčane potpore za novorođeno dijete

Odluka o darivanju umirovljenika u 2023. godini

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude FNE društveni dom

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude FNE OPĆINA

Odluka o osnivanju služnosti na nekretninama Općine Ferdinandovac

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2023. do 2029.

Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača

Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o proračunskom nadzoru Općine Ferdinandovac

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi naloga financijske revizije

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri naloga revizije za nogometno igralište

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022.

Zaključak o usvajanju izvješća o popisu imovine obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022.

Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi agrotehničkih mjera u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.

Zaključak o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.

Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac u 2022.

Zaključka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2022.

Odluke i dokumenti s 22. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara 2023.

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za šodrenje puteva 2023.

Odluka o visini naknade članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Zaključak suglasnost na Odluku o zapošljavanju stručne suradnice u Dječjem vrtiću

Zaključak suglasnost na Odluku o zapošljavanju zdravstvene voditeljice u Dječjem vrtiću

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Košutica

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac

Zaključak suglasnost rušenje drveća na groblju

Zaključak suglasnost za rušenje i orezivanje drveća

Odluke i dokumenti s 21. sjednice Općinskog vijeća

Analiza i vrednovanje učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

I. izmjene Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

III. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

III. izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

III. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Odluka o načinu pružanja javne usluge na području Općine Ferdinandovac

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja Općine Ferdinandovac

Plan djelovanja Općine Ferdinandovac u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Zaključak o usvajanju Analize i vrednovanja učinaka upravljanja i korištenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Odluke i dokumenti sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Analiza stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Plan razvoja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Proračun Općine Ferdinandovac za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis imovine, obveza i potraživanja Općine Ferdinandovac sa stanjem 31. prosinca 2022. godine

Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava civilne zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana aktivnosti unapređenja zaštite od požara na području Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o isplati "božićnica" zaposlenicima Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac u 2022. godini

Odluke i dokumenti sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o izmjenama Odluke o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju socijalno-materijalne potrebe s područja Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Ferdinandovac za 2023. godinu

Odluka o kriterijima i pokazateljima učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Ferdinandovac

Odluka o materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Ferdinandovac koja proizlaze iz obavljanja dužnosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu Jednostavne nabave: Nabava traktora za Vlastiti komunalni pogon Općine Ferdinandovac

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Ferdinandovac

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Košutica za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Odluke i dokumenti sa 18. sjednice Općinskog vijeća

2. izmjene proračuna 2022.

II. izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022

II. izmjene Programa građenja 2022.

II. izmjene Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica 2022.

II. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 2022.

II. izmjene Programa održavanja 2022.

II. izmjene Programa utroška sredstava šumskog 2022.

Odluka o socijalnoj skrbi Ferdinandovac

Odluka odabir - vanjsko vježbalište

Prijedlog odluke odabir parkiralište šk

Prijedlog odluke odabir vrtić

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2021. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021.

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti roditelja

Odluke i dokumenti sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju služnosti na nekretnini u vlasništvu općine

Odluka o poništenju postupka - vanjsko vježbalište

Odluka o sufinanciranju smještaja u vrtićima izvan Općine Ferdinandovac

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

POLUGODIŠNJI OBRAČUN - 2022.

Proračunska zaliha tablica 2022.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Ferdinandovac za razdoblje 1.1-30.6.2022.