JAVNI POZIV A-0033523 za sufinanciranje : Mjere 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava i Mjere 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da, u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu na poziciji A-0033523, za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac i osiguranje ratarskih i povrtlarskih kultura u 2018. godini, podnesu zahtjev za sufinanciranje. 

Za provođenje aktivnosti Mjera 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava. poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti Mjera 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Javni poziv traje do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi. 

Poziv
Obrazac zahtjeva osjemenjivanje
Obrazac zahtjeva osiguranje usjeva

Program potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2018. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA: Izgradnja pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici

Općina Ferdinandovac poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova za izgradnju pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici na čestici 338 k.o. Ferdinandovac prema Glavnom projektu broj : TD 04-05-2018 (od 19. veljače 2018.) koji se nalazi u privitku Poziva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kn (bez PDV-a). 

Poziv

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Glavni projekt 

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2018. godini

Temeljem odredbi ĉlanka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), ĉlanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), ĉlanka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko – križevaĉke županije““ broj 6/13) i ĉlanka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko-križevaĉke županije“ broj 16/15), općinski naĉelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac u 2018. godini

UPUTE

Dokumenti za preuzimanje:

Opširnije...

Izvještaj o provedbi programa/projekta

Poštovani, 

mole se sve udruge s područja Općine Ferdinandovac, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBAVEZNA!

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati: 

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 08.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Opširnije...

Stranica 11 od 15