Obavijest učenicima srednjih škola o sufinanciranju prijevoza u 2021. godini

autobus prijevoz ilustracijaPravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju svi redovni učenici srednjih škola na području RH koji imaju prebivalište na području Općine Ferdinandovac.

Naknada troškova prijevoza za 2. polugodište  školske godine 2020./2021. iznosi 250,00 kuna.

Naknada troškova prijevoza za 1. polugodište  školske godine 2021./2022. iznosi 250,00 kuna.

 

Za ostvarivanje prava potrebno je predati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac :

- potvrdu srednje škole (iz koje je vidljivo da je učenik upisan u školsku godinu 2020./2021. kao redovni učenik te da ima prebivalište na području Općine Ferdinandovac) – samo ako potvrda nije već dostavljena u 2020.

-popunjen obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza (zahtjev popunjava učenik ili roditelj/skrbnik učenika na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini ili dolje u tekstu).

 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Ferdinandovac u 2021. godini.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza – za 2. polugodište školske godine 2020./2021.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza – za 1. polugodište školske godine 2021./2022.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

zaglavlje m42Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14,70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije““ broj 6/13, 1/18. i 5/20) i članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Upute za prijavitelje 2021.

Kriteriji za procjenu kvalitete prijave

 

Dokumenti za preuzimanje:

 

A. OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

B. OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI ODBRENOG PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta/programa

Obrazac B.2. – Financijski izvještaj provedbe projekta/programa.

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

aerial view of village houses with gardens PG54JWYNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.) (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. veljače 2021. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

 

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr .

Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

Traktor ore na poljuOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Izmjene Javnog poziva za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

 

Ovdje  možete preuzeti pročišćeni tekst Javnog poziva s izmjenamaIzmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura.

Izmjene su u tekstu Javnog poziva označene crvenom bojom.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  1. osigurana sredstava za provođenje aktivnosti Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja, povećana su s 5.000,00 kuna na 15.000,00 kuna,
  2. produljen je rok trajanja poziva i rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje do 28. prosinca 2020. godine (odnosno do utroška sredstava),
  3. korisnik potpore može ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da je platio najmanje 30% iznosa ugovorene premije osiguranja.

Izmjene Javnog poziva su sukladne su Programu potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.  i  Izmjenama Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Obrasci za prijavu na Javni poziv:

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Krave na livadi, ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica , Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020. i Izmjenom Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Stranica 8 od 18