Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

Temeljem odredbi ĉlanka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), ĉlanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), ĉlanka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko – križevaĉke županije““ broj 6/13) i ĉlanka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac (KLASA:   402-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 29. prosinca 2015), općinski naĉelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

UPUTE

Dokumenti za preuzimanje:

- Obrazac opisa projekta / programa

- Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Nacrt ugovora

- Obrazac izjave o partnerstvu

- Obrazac izjave o nekažnjavanju

- Obrazac o ispunjenim obvezama

- Obrazac za procjenu kvalitete prijave 

Poziv udrugama na dostavu Izvještaja o provedbi projekta/programa

Mole se sve udruge s područja Općine Ferdinandovac, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2017. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBVEZNA !

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati:

a) Opisni izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u),

b) Financijski izvještaj (dostavlja se u tiskanom obliku poštom, faksom i/ili u elektroničkom obliku elektroničkom poštom odnosno poštom na CD-u, DVD-u ili USB-u) uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:

• za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika te pripadajuće bankovne izvode
• za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na korisnika, preslike isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća
• ostalu dokumentaciju: putne naloge s pripadajućim prilozima, dokumente na temelju kojih su obavljana plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara) i sl.
• priloge vezane uz provedbu programa/projekta dokaze o provedbi projektnih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, primjerke publikacija i dr.).

Opisni i financijski izvještaji dostavljaju se na propisanim obrascima koje možete preuzeti u prilogu.

OPĆINSKI NAČELNIK

Obrazac financijskog izvještaja projekta/programa

Obrazac opisnog izvještaja projekta/programa

Poziv na testiranje i intervju

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 91/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

LISTA KANDIDATA

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 91/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisao je Natječaj za imenovanje Pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelica/telj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71. od 3. kolovoza 2016. godine, te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Preuzmite obrasce IZJAVE

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. srpnja 2016. donio je

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Opširnije...

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

– pročelnica/ik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršiteljica/izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

Opširnije...

Stranica 9 od 11