Izvještaj o provedbi programa/projekta

Poštovani, 

mole se sve udruge s područja Općine Ferdinandovac, a koje su temeljem Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini te pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava ostvarile pravo na financiranje projekta/programa iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu, da najkasnije do 31. siječnja 2018. godine dostave Izvještaj o provedbi programa/projekta.

Izvještaj se dostavlja davatelju financijske potpore - Općini Ferdinandovac, radi kontrole namjenskog korištenja sredstava, a dostava je OBAVEZNA!

Izvještaj o provedbi programa/projekta treba sadržavati: 

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/110-17-0009
Đurđevac, 08.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

Opširnije...

Raspisan Javni poziv za isticanje kandidatura za članove Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Ovim putem prenosimo obavijest Koprivničko-križevačke županije da je Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisala Javni poziv za isticanje kandidatura  za  jedanaest članova i jedanaest zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu se kandidirati osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu imaju navršenih 15. pa do navršenih 30. godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Prijedlozi za članove i  zamjenike članova Savjeta podnose se na propisanom obrascu, koji je objavljen kao dio Javnog poziva na internet stranici Županije, www.kckzz.hr  pod naslovom „JAVNI POZIVI I NATJEČAJI“,  a može se preuzeti i u sjedištu Županijske uprave u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove u sobi broj 52/II kat, dok se sve druge informacije mogu dobiti na broj telefona 658-252.

Tekst Javnog poziva kao i pripadajuće gore spomenute obrasce za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku  

https://kckzz.hr/javni-poziv-za-isticanje-kandidatura-za-clanove-i-zamjenike-clanova-zupanijskog-savjeta-mladih-koprivnicko-krizevacke-zupanije-3/

Rok prijave traje zaključno s 13. listopadom 2017. godine.

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Na temelju članka 133. Zakona o cestama (''Narodne Novine'' broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92714) i članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj: 5/15), Općina Ferdinandovac objavljuje 

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Javni poziv A-0033236

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/17), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 400-01/17-01/31; URBROJ: 525-07/0882-17-2 od 11. srpnja 2017. godine i točke VII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2017. godinu, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/17) općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni poziv A-0033236 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda (junica ili krava) poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac

Preuzmite obrazac ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2017. GODINU

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

Temeljem odredbi ĉlanka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), ĉlanka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), ĉlanka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivniĉko – križevaĉke županije““ broj 6/13) i ĉlanka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na podruĉju Općine Ferdinandovac (KLASA:   402-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 29. prosinca 2015), općinski naĉelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2017. godini

UPUTE

Dokumenti za preuzimanje:

- Obrazac opisa projekta / programa

- Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Nacrt ugovora

- Obrazac izjave o partnerstvu

- Obrazac izjave o nekažnjavanju

- Obrazac o ispunjenim obvezama

- Obrazac za procjenu kvalitete prijave 

Stranica 9 od 12